ห้องพัก

เช็คอิน | ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เช็คเอ้าท์ จนถึง 11:00 น

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ Checkout |
~ 12.00 น. เที่ยง: 20% ของค่าห้อง / ~ 13.00 น.: 30% / ~ 14.00 น.: 40%
~ 16.00 น.: 60% / หลัง 16.00 น.: ค่าบริการเพิ่ม 1 คืน

จำนวนห้องพัก | 124